Concept

แนวทางการเรียนรู้ของเรา

1. สร้างทักษะพื้นฐานทางวิชาการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยอาศัยการเรียน และทบทวนผ่านการทำชีทที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ
2. ปรับระดับการเรียนตามพื้นฐานของน้อง
เราจะพิจารณาตามความสามารถและลักษณะนิสัยเป็นรายบุคคล พร้อมจัดการสอนให้สอดคล้อง เด็กๆจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและลงมือทำเองหลังจากเข้าใจแล้ว
3. เรียนแบบมีครูแนะนำ และนักเรียนช่วยกันเรียน
มีครูสอนในชั้นเรียน เสริมทักษะด้วย การอธิบาย และส่งเสริมทักษะการคิดด้วยตนเอง ให้กับเด็กๆผ่านแบบฝึกหัด ที่สามารถทำเองได้ 
 
 

การเรียนรู้ที่แนะนำ

1. เรียนที่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ได้ความรู้เพียงพอ
เด็กๆจะได้ฝึกนิสัยใฝ่เรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
2. ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
เราออกแบบแผนการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคน โดยพิจารณาจากลักษณะนิสัย และระดับความสามารถในปัจจุบัน
3. เรียนอย่างเข้มข้มและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเราเรียนอย่างเข้มข้นและเสร็จในระยะเวลาสั้น เนื่องจากระยะเวลาความสนใจของเด็กๆแต่ละระดับชั้นนั้นแตกต่างกัน 
4. การฝึกฝนทำแบบฝึกหัดหลากหลาย
การทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดจะช่วยทำให้ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการของเด็กๆแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนที่พร้อม

1. วัดพื้นฐาน 

 

2. เตรียมเนื้อหาที่เหมาะกับน้อง

 

3. เรียน และประเมินผล 

 

4.  ประเมินความเข้าใจ และแก้ไข

 

5. ประเมินผลหลังเรียน และวางแผนการเรียนต่อไป

 

 

แบบฝึกหัดของเรา

ด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงคิดวิเคราะห์จากการแก้โจทย์ปัญหา เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล

โจทย์ปัญหา

ในส่วนของโจทย์ปัญหา เรามักจะมีคำอธิบายและคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเพื่อให้เด็กๆสามารถจินตนาการถึงสถานการณ์นั้นๆได้

ใช้รูปช่วยเพื่อความเข้าใจ

โจทย์ปัญหาของเราจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งจากแบบฝึกหัด  เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากการคิดโดยการที่เป็นผู้กำหนดโจทย์ขึ้นมาเองจากภาพที่ให้มา

เรียนคณิตอังกฤษ